نحوه جوجه کشی غاز

جوجه کشی غاز

طول عمر غاز ها به 25 تا 33 سال می رسد.

سن بلوغ جنسی در غاز حدود یکسالگی می باشد. و از ابتدای سال دوم به بعد غازهای ماده شروع به تخم گذاری می کنند.وزن تخم غاز باتوجه به نژاد و سن آن بین 120 تا 200 گرم متغیر است.پوسته تخم به رنگ سفید یا کرم روشن  بوده و ظاهر آن اندکی کشیده است .

تخم گذاری در غازها در اوایل پاییز شروع می شود. پس از جمع آوری تخم غاز ها باید آن هارا نظافت و ضدعفونی نمود. سپس آن ها را به منظور جوجه کشی در دمای 10 تا 15 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 70 تا 75 درصد نگهداری می کنند.

ذخیره سازی تخم ها نباید بیش از چهار روز قبل از دوره جوجه کشی صورت پذیرد.

دوره انکوباسیون در غاز 30 روز است که 27 روز اول آن تخم ها در در ستر چیده می شوند و ضمن تامین دما و رطوبت کافی در دستگاه ستر تخم ها را روزانه خنک و مرطوب می کنند. در اکثر مواقع ثابت شده که این کار اثر بسیار مثبتی در تعداد کل جوجه غاز های تولیدی دارد. در شرایط طبیعی نیز مرغان آبی هر روز لانه های خود را با پاهای خیسشان مرطوب می کنند.

درجه حرارت ستر باید 37/7 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 50 تا 55 درصد باشد. تخم ها را هر روز در انکباتور به مدت 15 دقیقه ( از روز چهارم تا بیست و هفتم ) به وسیله ی باز نمودن درب دستگاه ستر خنک کرده و پس از اتمام خشک شدن تخم ها آن هارا با آب اسپری می کنند. دمای آب باید بین 20 تا 25 درجه سانتیگراد باشد. در روز هفتم تا دهم، با استفاده از نطفه سنج وضعیت جنین را بررسی کنید. وجود یک حلقه صورتی رنگ یا محتوی شفاف تخم ها نشان دهنده ی جنین مرده یا عدم وجود جنین در تخم است. جنین زنده در تخم به صورت یک لکه تیره در قسمتی از تخم مشاهده می شود که با چرخش تخم همراه زرده میچرخد. نوربینی تخم ها ممکن است در پایان هفته دوم یا سوم نیز انجام شود تا تخم های جنین مرده مشخص شود.

از روز 27 تخم ها به هچر منتقل می شوند. در این مقطع نیز می توان برای آخرین بار تخم های جنین مرده و نابارور را از دیگر تخم ها جدا کرد. در هچر نیازی به چرخش تخم ها ، خنک نمودن و مرطوب کردن تخم ها نیست. دمای مناسب تخم ها در هچر 37/5 و رطوبت نسبی 75 درصد است.

شروع جوجه آوری از روز سی ام است، در این زمان درب های تهویه را به صورت کامل باز می کنند تا اجازه دهند جوجه غازها کاملا خشک شوند. خروج جوجه ها از تخم به طور کامل ممکن است 24 تا 36 ساعت به طول انجامد. به جوجه ها هنگام خروج از تخم ترجیحا کمک نشود تا توسط خود جوجه صورت گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید